Informácie o cookies

Článok VI

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Spoločné ustanovenia

1. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a hráča neupravené vo všeobecných obchodných podmienkach sa riadia Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, prípadne právami a povinnosťami upravenými v herných plánoch hazardných hier, ktorých sa dotýkajú.

2. Akékoľvek finančné transakcie podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa vykonávajú v aktuálne platnej mene na území Slovenskej republiky, pokiaľ TIPOS výslovne neumožní alebo nebude súhlasiť aj s platbami v inej mene.

3. Osobitným zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov v rámci registračného procesu, a teda elektronickým potvrdením súhlasu udeľuje hráč spoločnosti TIPOS súhlas na spracúvanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený na webovej stránke www.tipos.sk, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje výlučne v rozsahu, v ktorom spoločnosti TIPOS nevyplýva z príslušných právnych predpisov právo spracúvať osobné údaje hráča aj bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby. TIPOS má pri spracúvaní osobných údajov postavenie prevádzkovateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje hráč dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a môže ho kedykoľvek písomne, formou doporučeného listu adresovaného spoločnosti TIPOS odvolať. V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním spoločnosť TIPOS nebude ďalej spracúvať osobné údaje hráča, a to v rozsahu a na účel, na ktorý bol udelený takýto súhlas hráča v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom osobné údaje hráča v dotknutom rozsahu zlikviduje podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj vykoná všetky úkony, resp. povinnosti s tým spojené tak, ako to spoločnosti TIPOS ukladá zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hráč však v tomto prípade berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možnosť spracúvať osobné údaje hráča v prípadoch stanovených v ustanovení § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov aj bez súhlasu hráča vzhľadom na ich zmluvný vzťah ako aj vzhľadom na to, že spoločnosti TIPOS vyplývajú z jej postavenia ako prevádzkovateľa hazardných hier, národnej lotériovej spoločnosti, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. - osobitné povinnosti uložené príslušnými právnymi predpismi, spoločnosť TIPOS bude po odvolaní súhlasu hráča spracúvať jeho osobné údaje výlučne v rozsahu zákonného súhlasu a na účel určený zákonným súhlasom, a to v súlade s postupom a zásadami určenými zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Hráč môže spoločnosti TIPOS udeliť svoj súhlas s tým, aby spoločnosť TIPOS mohla využívať (i) kontaktné (osobné) údaje hráča, ak na ich použitie dal hráč svoj súhlas podľa týchto všeobecných obchodných podmienok ako aj (ii) hráčske konto na marketingové a reklamné účely, ak na takéto použitie dal hráč svoj súhlas a to najmä ale nielen na zasielanie akýchkoľvek reklamných a propagačných materiálov, ponúk hráčovi a pod.

5. Hráč súhlasí s tým, že práva a povinnosti vyplývajúce z týchto všeobecných obchodných podmienok je spoločnosť TIPOS oprávnená prevádzať na tretie osoby alebo je oprávnená povinnosti zabezpečiť cez tretie osoby.

6. TIPOS je oprávnený priebežne meniť podmienky služieb spadajúcich pod hráčske konto ako aj iné podmienky upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, pričom takéto zmeny sú účinné momentom ich zverejnenia, ak z týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak, a to aj bez súhlasu hráča. Dôvodmi takejto jednostrannej zmeny podmienok môžu byť: zmena licencie udelenej spoločnosti TIPOS na prevádzku príslušnej hazardnej hry, zmena herného plánu príslušnej hazardnej hry ako aj v prípadoch zmien potrebných na účely plnenia povinností spoločnosti TIPOS vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zmeny sa považujú za zverejnené momentom zverejnenia nového znenia všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke www.tipos.sk, ak zo všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7. Hráč je povinný do 5 dní oznámiť spoločnosti TIPOS akúkoľvek zmenu osobných údajov uvedených v registračnom formulári v zmysle článku III bod 3 všeobecných obchodných podmienok.

8. V prípade ak nebudú údaje hráča nachádzajúce sa v jeho občianskom preukaze alebo inom doklade totožnosti predloženom pri osobnom prevzatí výhry totožné s údajmi uvedenými v jeho registračnom formulári, ktorý bol vyplnený pri zriadení hráčskeho konta, a ak sú údaje požadované v príslušnom registračnom formulári zapisované do občianskeho preukazu, TIPOS nie je povinný výhru hráčovi vyplatiť.

9. Jeden hráč je oprávnený si založiť vždy iba jedno hráčske konto. V prípade pochybností je TIPOS oprávnený dočasne zablokovať príslušné hráčske kontá, a to až do vyriešenia sporných pochybností. V prípade ak sa preukáže, že jeden hráč má založených viacero hráčskych kont v rozpore s príslušným herným plánom alebo týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, TIPOS je oprávnený tieto zrušiť, pričom sa primerane použije ustanovenie článku V bod 2 všeobecných obchodných podmienok.

10. TIPOS má právo dočasne zablokovať hráčske konto v prípade, že transakcie uskutočnené na hráčskom konte nadobudli charakter neobvyklej obchodnej operácie podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to až do vyriešenia sporných transakcií, a to za podmienok podľa príslušných právnych predpisov.

11. TIPOS má právo poskytnúť informácie o transakciách prostredníctvom platobných kanálov na vyžiadanie banke, ktorá je prevádzkovateľom tohto platobného kanálu, ak táto o to požiada.

12. Celá komunikácia medzi spoločnosťou TIPOS a hráčom prebieha prednostne prostredníctvom e-mailu, problémy s doručením mailu nezakladajú nárok na akúkoľvek reklamáciu.

13. Hráč prejavom súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že:

a) spĺňa všetky podmienky na zriadenie hráčskeho konta vyžadované príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami;

b) spĺňa všetky podmienky na účasť na hazardných hrách vyžadované, resp. ustanovené príslušnými právnymi predpismi, príslušným herným plánom a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a - súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

14. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS na internetovej stránke www.tipos.sk získava, zbiera a ukladá informácie uložené v koncovom zariadení hráča (cookies), a to za nasledovných podmienok:

a) evidencia IP adresy v prípade hráča, ktorý sa zúčastňuje hazardnej hry e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP), a to za účelom kontroly plnenia jeho povinností, najmä ale nielen dodržiavania Etického kódexu pre hazardnú hru e-TEXAS HOLD´EM POKER (THP);

zhromažďovanie údajov hráča pre portál Google Analytics pre vyhodnocovanie marketingového správania sa hráčov, pričom údaje z aktuálne otvorenej cookie sú prenesené a následne po odhlásení hráča je cookie vymazaná. Hráč udeľuje súhlas na uvedené získavanie, zbieranie a ukladanie cookies za určeným účelom.

15. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS spracúva údaje získané podľa článku VI bodu 14 písm. a) týchto všeobecných obchodných podmienok zároveň ako osobné údaje, a to v zmysle článku VI bodu 3 posledná veta týchto všeobecných obchodných podmienok.

Typológia použitých cookies:

  • technické a funkčné cookies - Technicke a funkcne cookies zabezpecuju riadne fungovanie nasej webovej stranky. Bez tychto cookies by nasa webova stranka riadne nefungovala, teda ich pouzitie je z technickeho hladiska nevyhnutne. Nastavenia cookies môžete spravovať vo Vašom prehliadači.
  • cookies jazykového nastavenia - Nastavenia cookies môžete spravovať vo Vašom prehliadači.
  • cookies špecifickej funkcionality - Nastavenia cookies môžete spravovať vo Vašom prehliadači.
  • analytické cookies - Nastavenia cookies môžete spravovať vo Vašom prehliadači.

Získaj horúce tipy na stávky

Novinka! Stiahni si apku Vyhral si? Klikni a over si výhru